CD "Nhạc Sinh Hoạt Hướng Đạo - Thẳng Tiến 7" để kỷ niệm Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VII năm 2002 tại Hoston, Texas. Tơ Vàng Productions thực hiện và Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) phát hành.

CD Thang Tien 7

Huong_Dao_Viet_Nam_Hanh_Khuc


Anh_Se_Ve

Co_Gai_Viet

Hop_Mat_Thang_Tien_7

LK_Chao_Mung

LK_Hop_Mat

LK_Lua_Trai

Nha_Viet_Nam

Noi_Day_Lien_Doan

Thang_Tien_7

Tim_Ve_Nguyen_Thuy

Tuoi_Hoa_Nien