Vietnamese Units / Liên Đoàn

Các Đơn Vị Gốc Việt (Pack, Troop and Crew) ghi danh sinh hoạt với Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA)

Theo thứ tự Vùng, Tiểu Bang và Thành Phố

Thành Phố

Liên_Đoàn

Đại Diện LĐ

Điện Thư hay Trang Nhà

Đơn Vị

NATIONAL SERVICE TERRITORY 1

OREGON

 Portland

 LĐ Tây Sơn

Peter Dung Nguyen

 

Pack 714
Troop 714
Crew 714

WASHINGTON

 Seattle

 LĐ Việt Hùng

 Reika Phương

 http://liendoanviethung.org

 Troop 286

 NATIONAL SERVICE TERRITORY 3

CALIFORNIA

Sacramento

LĐ Lạc Việt

Lam Nguyen

916-325-0357

Pack 243
Troop 243
Crew 243

San Jose

LĐ Bắc Đẩu

Đào Trí

http://www.bacdau.org

Pack 817
Troop 817
Crew 817

San Jose

LĐ Bách Việt

Biện Thị Quý

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 179
Troop 179
Crew 179

San Jose

LĐ Diên Hồng

Trần Anh Kiệt

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 216
Troop, 230
Crew 216

San Jose

LĐ Hòa Binh

 

https://ldhoabinh.org/

Pack 745
Troop 745
Crew 745

San Jose

LĐ Hướng Việt

Phạm Gary

http://ld-huongviet.org

Pack 288
Boy Troop 288
Girl Troop 2288 (BSA)
Crew 288

San Jose

LĐ Lạc Việt

Lê Quý Nhượng

http://hdlacviet.org

Pack 610
Troop 610
Crew 610

San Jose

LĐ Phù Đổng

Nguyễn Ngọc Phương

http://liendoanphudong.org

Pack 719
Troop 719
Crew 719

San Jose

LĐ Ra Khơi

Nguyễn Chuyên

http://rakhoi.org

Pack 285
Boy Troop 285
Girl Troop 2285 (BSA)
Crew 222

San Jose

LĐ Rạng Ðông

Trang Thomas

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 1111
Troop 1111

San Jose

LĐ Trường Giang

- Minh Nguyen, LDT

- Tr. Chanh Viet, CR

https://liendoantruonggiang.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 689
Troop 689
Crew 689

Fountain Valley

LĐ Bạch Đằng Giang

Nguyễn Duy Việt

http://bachdanggiang.org

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Crew ...

Fountain Valley

LĐ Chi Lăng

Phùng Quang Tuyên

http://www.chilang279.com

Pack 279
Troop 279
Crew 279

Fountain Valley

LĐ Trùng Dương

Lê Văn Quang

http://www.liendoantrungduong.org

Troop 980

Garden Grove

LĐ Hoa Lư

Nguyễn Tammy

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 299 & 997
Troop 299 & 997
Crew 1299

Huntington Beach

LĐ Hùng Vương

Mai Đông Thành

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 1003
Troop 1003
Crew 1003

Huntington Beach

LĐ Quang Trung Ngọc Hồi

Trần Sonny

http://liendoanquangtrungngochoi.wordpress.com

Pack 963
Troop 963
Crew 9630

Huntington Beach

LĐ Quang Trung - Đạo Tân Bình

Phạm Tường Anh

http://liendoanquangtrungdaotanbinh.org

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 1961
Troop 1961
Crew 1961

Irvine

LĐ Hướng Việt

Phạm Đổ Thiên Hương

http://www.ldhuongviet.org

Pack 105
Troop 105
Crew 105

San Diego

LĐ Vạn Kiếp

Nguyễn Duy Đức

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Troop 1000

Westminster

LĐ Chí Linh

Trương Vinh

http://www.liendoanchilinh.com

Troop 901
Crew 299

Westminster

LĐ Hải Đăng

Trương Hùng

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 906
Troop 906

Westminster

LĐ Hoàng Sa

Nhan Thiện Hùng

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Westminster

LĐ Lam Sơn

Nguyễn Tư Nhân

http://pack1930.ocbsa.org

Pack 1930
Troop 1930
Crew 1930

Westminster

LĐ Thăng Long

Ngọc Bảo Lê

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 1789
Troop 1789
Crew 1789

Westminster

LĐ Trường Sơn

Hứa Trung

http://www.truongson.org

Pack 680
Troop 680
Crew 680

Westminster

LĐ Văn Lang

Trần Hồng Tiên

http://troop1454.ocbsa.org/

Pack 1454
Troop 1454
Crew 1454

 

LĐ Hồng Bàng

 

 

 

NATIONAL SERVICE TERRITORY 7

TEXAS

Houston

LĐ Đất Việt

Cao Ngọc Cường

http://hlddv815.org

Pack 815
Troop 815
Crew 815

Houston

LĐ La Vang

Trần Vi

http://ldhdlavang.com

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 495
Troop 495
Crew 495

Houston

LĐ Lasan

Phạm Martin

 

Pack 1212
Troop 1212
Crew 1212

Houston

LĐ Lạc Việt

Hoàng Hữu Phước

http://lacvietscouts.awardspace.info

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 999
Troop 999
Crew 999

Houston

LĐ Pháp Luân

Lê Linda

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 498
Troop 498
Crew 498

Houston

LĐ Trường Sơn

Nguyễn Phước Hoàn

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Pack 80

 

 

Pack 80

Orlando

LĐ Duy Tân

Kinh Luan Danh

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TENNESSEE

Nashville

 

 

 

 

NATIONAL SERVICE TERRITORY 8

TEXAS

 Allen

 LĐ Hồng Bàng

 Phùng V. Báu

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pack745
Troop 745
Crew 745

 

 

Dallas

 LĐ Lạc Long

 Nguyễn Duy Đến

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 899
Troop 600
Crew 72 

Fort Worth

LĐ Minh Đức

Nguyễn Đức Thắng

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pack 304
Troop 304

NATIONAL SERVICE TERRITORY 9 

 MICHIGAN 

 Lansing  LĐ Lam Sơn   Phạm Duy Thắng  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Troop 144
Crew 144

NATIONAL SERVICE TERRITORY 12 

MARYLAND

       
Annandale LĐ Gia Định Vu Huy

http://www.ld-giadinh.org

Pack 202
Troop 702
Crew 702

Dorchester LĐ Bạch Đằng Nguyễn Trung Cao

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
VIRGINIA
Arlington LĐ Thăng Long Huỳnh Thanh Hùng

http://Troop904.com

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Troop 904
Fairfax LĐ Nhị Kiều Tr. Mai    
Fairfax Thanh Đoàn 212 Phạm Loan

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Falls Church LĐ Hồng Bàng Phạm Nguyên

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Falls Church LĐ Khởi Hành Văn Duy Quang

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Silver Spring LĐ Potomac Quế-Chi Phạm

http://ldpotomac.org

 
  LĐ Hùng Vương Bobby Trần    
  LĐ Trương Vương Tr. Oanh    
  LĐ Hồng Bàng Tr. Dang    

NATIONAL SERVICE TERRITORY 13

 PENNSYLVANIA
 Philadelphia  LĐ Hướng Việt  Phan Thông Hưng  

http://www.chuagiaclam.org/search/label/scout

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.