Questions & Answers (English)

1.    Will the National Vietnamese Scouting Committee going to replace HDTU-HDVN? Washington, D.C.

No, the National Vietnamese Scouting Committee is a part of the Scoutreach program of the Boy Scouts of America, its function to serve BSA members and reaching out to potential members. It is definitely not going to replace the International Central Committee on Vietnamese Scouting (ICCVS), (HDTU-HDVN). But one of its’ principal responsibilities is to support (ICCVS)’s operating procedures.

2.    Why do Vietnamese members of Scouting need a National Vietnamese Scouting Committee, and what are the benefits of having this committee when we already have ICCVS (HDTU-HDVN)? Washington, D.C.

The primary benefit of the National Vietnamese Scouting Committee is that is provides support to local BSA Vietnamese Scouting units.  The committee also sponsors official regional and national programs and activities such as training and jamborees for Vietnamese Scouting units around the country; as well as introducing the Scouting program to the Vietnamese American community through English/Vietnamese BSA literature.

This committee also makes recommendations to the BSA National Council on literature that needs to be in bilingual form (English/Vietnamese) such as training manuals, promotional brochures, etc.  This committee is the official voice of Vietnamese Scouting in the national BSA organization.

The “International Central Committee on Vietnamese Scouting was established at a meeting held in Costa Mesa, California, on July 2-3, 1983”  The stated purpose of the committee “is a communication line and coordinating guide to comply with the policies of the World Bureau of Scouting, along with policies of activities of each recognized Scout association where they reside.”

3.    In 1991 a proposal was submitted to the BSA to create a National Vietnamese Scouting Committee and it was declined. Why has that changed now? And how is this committee organized?   Washington, D.C.

In November 18, 1991, the BSA responded to our proposal this way “Under the policies of the Boy Scouts of America we do not recognize nor do we have in existence a National Committee on Vietnamese Scouting, and we do not see the need for one.”

However the Vietnamese Scouting program in the United States has been growing in the past eight years, largely due to the BSA’s outreach program (Scoutreach). To continue this growth, the Scoutreach committee of the BSA national Council, recommended organization of the National Vietnamese Scouting Committee.  The National Vietnamese Scouting Committee was approved at the BSA National Annual Meeting, on June 5, 2002, in New Orleans, Louisiana. This committee was introduced and organized at Thang Tien 7 in Houston, Texas on July 5, 2002.

4.    How does the chairman of this committee get elected? Dallas, Texas

All BSA national committee chairmen are appointed by the BSA National Executive Board after recommendation from volunteer Scouters. The chairmen in turn fill key positions with committee members at large. Therefore, the chairman of the National Vietnamese Scouting Committee is not elected but appointed by BSA and he will fill key positions with current Vietnamese Scouters who are members of the committee.

5.    Who are the members of the National Vietnamese Scouting Committee?

Lien Doan Truong or a representative from Lien Doan/unit are automatic members.

Members at large are recommended and recruited by the committee chairman and the national Scoutreach committee. Lien Doan Truong/representatives comprise two third (2/3) of the committee’s membership.

Questions & Answers  (Vietnamese)

1.    Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt sẽ thay thế Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam hay không?

Không, Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (UBQG-HĐGV) thuộc chương trình phát triển Hướng Đạo, Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, mục đích là để phục vụ cho hội viên của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ.  Điều này khẳng định rỏ ràng Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt sẽ không thay thế Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS).  Nhưng một trong những nhiệm vụ chính, là yểm trợ hoạt động của HĐTU-HDVN.

2.    Tại sao Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ cần  một Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt, và hội đồng này sẽ mang đến những lợi ích nào trong khi chúng ta đã có HĐTU-HĐVN?

Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt yểm trợ các Đoàn hoặc Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam hội viên của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ. Ngoài ra UBQG-HĐGV còn bảo trợ cho những khóa huấn luyện miền và quốc gia, tổ chức các trại họp bạn cho các đoàn hoặc liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam trên toàn quốc, quảng bá phong trào Hướng Đạo tại các Cộng Đồng Người Hoa Kỳ gốc Việt Nam qua các tài liệu song ngữ Anh và Việt của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ. Ngoài ra, UBQG-HĐGV còn đề nghị Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ phổ biến các tài liệu song ngữ Anh Việt như Thư Mục Huấn Luyện, quảng bá và v..v…. Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt là tiếng nói chính thức đại diện cho các đơn vị Hướng Đạo Người Việt hội viên của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ. Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS) được thành lập tại hội nghị Costa Mesa, California, ngày 2 và 3 tháng 7 năm 1983, HĐTƯ-HĐVN giử vai trò nối kết và phối hợp theo đường lối quy định của Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới, đồng điệu với những điều lệ hoạt động của các hội Hướng Đạo địa phương nơi cư ngụ.

3.    Năm 1991, một bản dự thảo đệ trình Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ xin thành lập Hội Đồng Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam và đã bị từ chối, tại sao bây giờ lập lại? Và sự thành hình của ủy ban này sẽ như thế nào?

Ngày 18, năm 1991 Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ trả lời bản dự thảo như sau: “Theo bản điều lệ của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, chúng tôi không thừa nhận hoặc tạm dung một Hội Đồng Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam, và chúng tôi cũng thấy không cần thiết.”
Hiện nay: Chương trình Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đang lớn dần trong 8 năm qua theo nhận định của Chương Trình Phát Triển HĐ Hoa Kỳ cho sắc dân thiểu số (Vietnamese). Để tiếp tục đà phát triển, Văn Phòng Phát Triển Trung Ương Hội HĐHK đã đề nghị và được chấp thuận thành lập Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt. Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt đã được chấp thuận trong dịp đại hội thường niên toàn quốc của Hội HĐHK tại New Orleans, Louisiana, ngày 5 tháng 6 năm 2002 và đã được giới thiệu tại Trại Họp Thẳng Tiến VII, ngày 5 tháng 7 năm 2002

4.    Chủ Tịch của Ủy Ban này sẽ được chọn như thế nào?

Chủ tịch của tất cả các ủy ban thuộc văn phòng Quốc Gia đều được chỉ định bởi Hội HĐHK sau khi được đề cử bởi các Hướng Đạo Sinh thiện nguyện. Vị chủ tịch sẽ bổ nhiệm một số thành viên của ủy ban vào các chức vụ then chốt trong ủy ban. Như thế, chủ tịch của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt sẽ được chỉ định bởi Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ thay vì theo thể thức bầu cử, và vị chủ tịch ủy ban sẽ bổ nhiệm các thành viên Hướng Đạo Việt Nam vào các chức vụ then chốt của ủy ban.

5.    Những ai là thành viên của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt?

Liên Đoàn Trưởng hoặc đại diện của mổi Liên Đoàn nghiễm nhiên là thành viên của ủy ban, còn các thành viên khác sẽ được đề nghị và mời gọi bởi chủ tịch ủy ban và Văn Phòng Phát Triển Trung Ương. Liên Đoàn Trưởng và Đại Diện các Liên Đoàn sẽ là hai phần ba tổng số thành viên của Ủy Ban.