Welcome to the Vietnamese Scouting, BSA
Hoan nghênh quý vị đến với Trang Nhà Hướng Đạo Gốc Việt, BSA

Postponement of The 5th Vietnamese Scouting National Conference, BSA

to Thursday – Sunday March 2-5, 2023

blueline

Trại Họp Bạn Bình Tâm
Vietnamese Scouting Jamboree, BSA

jamboree 01 flyer b

 

blueline

TÙNG NGUYÊN X 

Postponement of Tung Nguyen X to Summer 2023

Dear Scout Leaders,

To ensure that we have an effective National Vietnamese-emphasis Wood Badge course, Tung Nguyen X is rescheduled from May 2022 to Summer 2023.

Tung Nguyen X will be held from June 25 through July 1, 2023 at Camp Tamarancho, located in the heart of beautiful Marin County, in the bay area of California. 

Registration for Tung Nguyen X will be available in June 2022.

We are looking forward to working with many of you at this wonderful training opportunity. If you have any questions, please contact me at TN10@huongdao.org.

YiS,

Lam Nguyen, Course Director

 -------------------------------------------

Thân chào quý Trưởng,

Để bảo đảm có một khóa học Huy hiệu gỗ có hiệu quả cho Trưởng Hướng Đạo gốc Việt , khóa Tùng Nguyên X được dời từ tháng 5 năm 2022 sang mùa hè năm 2023.

Khóa Tùng Nguyên X sẽ được tổ chức từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2023 tại Trại Tamarancho, nằm ở trung tâm Quận Marin xinh đẹp, trong vùng vịnh của California.

Ghi danh cho khóa Tùng Nguyên X sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm 2022.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với nhiều bạn trong cơ hội huấn luyện tuyệt vời này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại TN10@huongdao.org.

Tabtt,

Nguyễn X Lâm, Khóa Trưởng

 

More information: Click at Tung Nguyen