Welcome to the Vietnamese Scouting, BSA
Hoan nghênh quý vị đến với Trang Nhà Hướng Đạo Gốc Việt, BSA

News information Trại Họp Bạn Bình Tâm

June 17, 2020

https://events.huongdao.org/index.php/vs-jamboree

 

Vietnamese Scouting Jamboree, BSA 2021

Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, Ủy ban Hướng Đạo Quốc gia Người Việt hân hạnh thông báo về Trại Họp Ban Hướng Đạo Người Việt “Trại Họp Bạn Bình Tâm”, BSA 2021.

 

* Download this flyer (pdf)

Training Times