Welcome to the Vietnamese Scouting website.

This web site was created to provide information for Vietnamese Scout leaders, Scouts, parents and for those who may be interested in the Scouting program for the Vietnamese-American Community in the United States.

We will do our best to keep this site up-dated with program information; policy changes; new ideas; resources; and listings of Vietnamese Scouting units in the United States.

Hoan nghênh quý vị đến với Trang Nhà HÐVN

Trang nhà này được tạo ra nhằm cung cấp thông tin cho các Trưởng, các em Hướng Ðạo Sinh, phụ huynh và quý vị nào quan tâm đến chương trình Hướng Ðạo dành cho Cộng Ðồng Người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cập nhật Trang Nhà này với những thông tin về chương trình sinh hoạt, những đổi thay về mục đích, đường lối, những ý kiến mới, các nguồn phương tiện và danh sách các đơn vị HÐVN ở Hoa Kỳ.

 


Contact us

 

National Vietnamese Scouting Committee – S260
Boy Scouts of America
1325 West Walnut Hill Lane
Irving, Texas 75038
Phone 972-580-2119
Email: nvsc@huongdao.org